JAGODA (Fragaria x ananassa Dutch.)

Rad na selekciji i stvaranju novih sorti jagode je započet 1959. godine. Pored kvaliteta ploda, cilj selekcije jagode je pomeranje rokova zrenja, povećanje prinosa i otpornosti na nepovoljne biotičke i abiotičke činioce sredine. Posebna pažnja se poklanja krupnoći i postojanosti oblika plodova tokom čitavog perioda sazrevanja, intenzivno crvenoj boji pokožice i mesa i nepostojanju središne šupljine.


Prva priznata sorta jagode i voća uopšte u SFRJ bila je 45/7.

Priznata sorta jagode i selekcije:

  1. 45/7
  2. Čačanska rana /selekcija/
  3. Čačanska krupna /selekcija/