Jelena Tomić


Jelena Tomić
Dr Jelena Tomić
Naučni saradnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za tehnologiju gajenja voćaka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0002-4813-8004

eNAUKA: Profil

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje

Doktor biotehničkih nauka. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2016.

Diplomirani inženjenjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2009.

Istraživačka interesovanja

Savremene tehnologije gajenja jagodastih vrsta voćaka.

Ishrana voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  1. TR–31093 – Uticaj sorte i uslova gajenja na sadržaj bioaktivnih komponenti jagodastog i koštičavog voća i dobijanje biološki vrednih proizvoda pobolјšanim i novim tehnologijama (2011‒2014) – učesnik.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
  1. Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije (2015) – učesnik.

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

Naučno voćarsko društvo Srbije.

ISHS (International Society for Horticultural Science).