Milan Lukić

Milan Lukić
Dr Milan Lukić
Viši naučni saradnik

Datum rođenja: 28. 09. 1972.

Funkcija: Direktor

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Doktor biotehničkih nauka. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2012.

Magistar biotehničkih nauka (oblast agronomskih nauka). Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2006.

Diplomirani inženjer agronomije. Univerziteta u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 1998.

Istraživačka interesovanja


Genetika i oplemenjivanje voćaka.

Biološko-pomološka evaluacija genotipova voćaka.

Tehnologija gajenja jabučastih i koštičavih vrsta voćaka.

Genetički resursi voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR–31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2011‒2015) – učesnik.
 2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008‒2010) – učesnik.
 3. TR–6882B ‒ Stvaranje, odabiranje i proučavanje genotipova voćaka bolјih biološko-privrednih osobina (2005–2007/08) – učesnik.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 1. Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije (2015) – rukovodilac.
 2. Agrofizičke i agrohemijske karakteristike zemljišta Zapadne Srbije (Moravičko-Kolubarski okrug) sa preporukom njihovog korišćenja za gajenje različitih vrsta voćaka (2015) – učesnik.
 3. Klonska selekcija autohtonih sorti šljive (Prunus domestica L.) i višnje (Prunus cerasus L.) i ispitivanja autohtonih sorti jabuke (Malus domestica Borkh.) dobrih skladišnih sposobnosti (2005−2006).
Međunarodni projekti
 1. Demonstration of new fruit varieties – realizovan u saradnji Instituta za voćarstvo, Čačak i DLV Agroconsult BV, Wageningen, pod pokrovitelјstvom ambasade Kralјevine Holandije (2005–2007) .
 2. Projekat bilаtеrаlne saradnje „Nоvе sоrtе јаbukе pоgоdnе zа оrgаnsku prоizvоdnju“ rеаlizоvаn izmеđu Institutа zа vоćаrstvо u Čаčku i Kmetijskog inštituta iz Ljublјаnе.

Specijalizacije


Cornell University – Ithaca, New York Agricultural Experiment Station, Geneva, New York, USA (2004).

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama


Naučno voćarsko društvo Srbije.

International Society for Horticultural Science (ISHS).

Ostale aktivnosti


Rukоvоdilаc Оdеlјеnjа zа pоmоlоgiјu i оplеmеnjivаnjе vоćаkа u Institutu zа vоćаrstvо оd 1. аprilа 2004. do 1. marta 2015. gоdinе.

Člаn је Kоmisiје zа priznаvаnjе sоrti i pоdlоgа јаbučаstih vrstа vоćаkа Мinistаrstvа zа pоlјоprivrеdu, šumаrstvо i vоdоprivrеdu RS, оd 2004. gоdinе.

Član Оrgаnizаciоnоg оdbоrа I i II simpоziјumа о šlјivi Srbiје sа mеđunаrоdnim učеšćеm, оdržаnih u Čаčku (28–31. аvgustа 2006. gоdinе i 24–26. аvgustа 2011. gоdinе).

Član Оrgаnizаciоnоg оdbоrа 14. kongresa voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem, оdržаnоg 9–12. оktоbrа 2012. gоdini u Vrnjačkој Banji.

Izabrane reference
 1. Lukić M., Marić S. (2014): Effect of pollinisers on pomological properties of the ‘Rajka’ apple cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 17, 6: 1510–1526.
 2. Milošević N., Milošević T., Lukić M. (2014): Impact of Progerbalin LG® on the apple fruit physical attributes. Plant Growth Regulation, 72: 105–112.
 3. Lukić M., Marić S. (2013): Efekat metaksenije na organoleptičke osobine ploda novijih sorti jabuke. Voćarstvo, 47, 183/184: 95–102.
 4. Lukic M., Maric S., Radicevic S., Mitrovic M., Milosevic N., Djordjevic M. (2012): Importance of resistant/tolerant fruit genotypes for environmental protection. Journal of Environmental Protection and Ecology, 13, 1: 120–127.
 5. Lukić M., Marić S., Glišić I., Milošević N. (2012): Variability of properties of promising apple selections of the ‘Jonathan’ group. Genetika, 44, 1: 129–138.
 6. Lukić M., Mitrović M., Milošević N., Karaklajić-Stajić Ž., Pešaković M., Glišić I. (2012): Biological properties of some plum cultivars grown under different training systems. Proceedings of the Second Eufrin Plum and Prune Working Group Meeting on Present Constraints of Plum Growing in Europe, Craiova, Romania, Acta Horticulturae, 968: 227–233.
 7. Lukić M., Marić S., Glišić I., Milošević N. (2012): Fruit thinning of ‘Čadel’ and ‘Golden Rainders’ apple trees with NAA and BA. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 5, 4: 857–864.