ODELJENJE ZA TEHNOLOGIJU PRERADE VOĆA

Rukovodilac

Dr Branko Popović

Saradnici

  • Dr Olga Mitrović
  • Aleksandra Korićanac, master inž.
  • Mirjana Pajić, tehnički saradnik-laborant

Naučno-istraživačka delatnost

  1. Ispitivanje biohemijskih i tehnoloških karakteristika plodova sorti različitih vrsta voćaka;
  2. Ispitivanje pogodnosti različitih sorti i perspektivnih hibrida voćaka za različite tehnološke postupke prerade;
  3. Ispitivanje kinetike sušenja plodova šlјive;
  4. Utvrđivanje uticaja tehnoloških faktora na hemijski sastav, bioaktivne komponente i senzorne karakteristike sušenog voća;
  5. Ispitivanje uticaja karakteristika voća na prinos, zdravstvenu vrednost i kvalitet voćnih rakija;
  6. Proučavanje uticaja različitih tehnoloških operacija na hemijski sastav i senzorne karakteristike voćnih rakija.

Slike