ODELJENJE ZA ZAŠTITU VOĆAKA I SERTIFIKACIJU SADNOG MATERIJALA

Rukovodilac

Dr Darko Jevremović

Saradnici

 • Dr Aleksandar Leposavić

Naučno-istraživačka delatnost

 1. Proučavanje prisustva i geografske rasprostranjenosti virusa voćaka, uglavnom iz rodova Rubus, Vaccinium, Ribes, Prunus, Malus i Corylus;
 2. Ispitivanje strukture i populacione dinamike predominantnih virusa voćaka;
 3. Utvrđivanje prisustva genetičkog polimorfizma virusa šarke i faktora koji dovode do diverzifikacije na nivou cele zemlјe i predikcija pojave novih genetičkih varijanata;
 4. Ispitivanje kompetitivnosti rekombinantnog soja virusa šarke šlјive (PPV-Rec) i brzine širenja u prirodnim uslovima;
 5. Proučavanje etiologije i epidemiologije novootkrivenih virusa maline, borovnice i kupine;
 6. Unapređenje postojećih i uvođenje novih (Real-time PCR) molekularnih metoda za bržu, pouzdanu i specifičnu detekciju virusa i viroida voćaka;
 7. Razvijanje efikasnih mera kontrole patogena i upravlјanje rizicima u proizvodnji sadnog materijala i proizvodnji voća kontrolisanog kvaliteta;
 8. Stvaranje i održavanje izvornog, predosnovnog i osnovnog sadnog materijala voćaka;
 9. Klonska selekcija i stvaranje osnovnog sadnog materijala maline, kupine, borovnice i ribizle.

Usluge

Odeljenje vrši usluge analize biljnog materijala voćaka i vinove loze primenom seroloških (ELISA) i molekularnih metoda (RT-PCR, IC-RT-PCR, PCR, nested-PCR i Real-time PCR) na prisustvo sledećih patogena:

 • Virusi
  apple stem pitting virus, apple stem grooving virus, apple chlorotic ringspot virus, apple mosaic virus, plum pox virus, prune dwarf virus, prunus necrotic ringspot virus, plum bark necrosis stem pitting associated virus, myrobalan latent ringspot virus, cherry green ring mottle virus, cherry mottle virus, cherry leaf roll virus, tomato ringspot virus, tomato black ring virus, strawberry latent ringspot virus, strawberry mild yellow edge virus, raspberry bushy dwarf virus, raspberry ringspot virus, raspberry leaf blotch emaravirus, raspberry mottle virus, raspberry latent virus, raspberry vein chlorosis virus, raspberry yellow net virus, black raspberry necrosis virus, blueberry leaf mottle virus, blueberry scorch virus, blueberry shock virus, blueberry shoestring virus, blueberry red ringspot virus, blueberry mosaic-associated virus, blueberry latent virus, peach rosette mosaic virus, arabis mosaic virus, cucumber mosaic virus, fig mosaic virus, persimmon cryptic virus; grapevine fanleaf virus, grapevine fleck virus, grapevine leafroll associated virus 1, grapevine leafroll associated virus 3, grapevine leafroll associated virus 6, grapevine leafroll associated virus 7, grapevine virus A, grapevine virus B.
 • Viroidi
  Apple scar skin viroid, Apple dimple fruit viroid, Pear blister canker viroid, Peach latent mosaic viroid.
 • Fitoplazme
  Candidatus Phytoplasma mali’, ‘Candidatus Phytoplasma pyri’, ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, Hazelnut maculatura lineare phytoplasma, ‘Candidatus Phytoplasma rubi’, Grapevine flavescence dorée phytoplasma, Stolbur.

Slike